Referat fra kretstinget 2003

Kretstinget ble holdt på Årnes Kafeteria onsdag 30.4.03, kl 18.00.

 

Til stede: Reidar Olsen, Trygve Lisland, Tor Marthinsen og Vetle Skori fra styret. (Oddbjørn Forseth hadde meldt forfall).

Fra klubbene: Ole Jørgen Wefald, Drangedal, Øystein Eriksen, Duestien, Svein Markussen, Skien, Øystein Pettersen, KGB, Jan Inge Danielsen, Lunde, Morten Kaarstein, Notodden, Ole Einar Lauvåsdal, Kragerø.

 

1. ÅPNING.

Reidar Olsen ønsket velkommen.

 

2. Diverse godkjennelser og valg:

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.  R. Olsen ble valgt til ordstyrer, og T. Lisland til referent. Øystein Eriksen og Øystein Pettersen ble valgt til å underskrive protokollen.

 

3. ÅRSBERETNING:

Reidar leste opp de viktigste punktene i beretningen.

Følgende tillegges :

I Kviteseid har det vært arrangert begynnerkurs (i tillegg til i Skien og i Drangedal)

I forbindelse med medlemstallene ble det presisert at det er svært viktig at  klubbene registrerer alle sine noenlunde faste spillerer som medlemmer. Husk også å få registrert evt. K-medlemmer innen nyttår, da vi ligger svært nær å erobre en ekstra plass basert på medlemstall i NM-finalen for par.

I forbindelse med informasjonen om opprettelsen av KRU, opplyste leder Ø. Pettersen at han hadde til hensikt å besøke alle kretsens klubber til høsten.

 

4. REGNSKAP

Tor Martinsen refererte hovedpostene i regnskapet og forklarte de største endringene sammenliknet med forrige år.

Budsjettet for 2003/2004 var utarbeidet, men gjenglemt, og sendes derfor ut sammen med dette referatet.

Regnskapet ble godkjent uten merknader.

 

5. KM-LAG/PAR

R. Olsen og T. Lisland presenterte tanker om mulige nye opplegg for KM-lag.  Ø. Eriksen presenterte en ide om cupkamper i innledende runder med påfølgende finale for gjenstående 4-6 lag. Denne ideen fikk massiv tilslutning og kretsstyret vil prøve dette neste sesong. Styret vil utarbeide detaljene i et slikt opplegg og sender det ut til klubbene. De innledende runder blir satt opp ved at det trekkes blant lag tilhørende samme region der (sannsynligvis) to kamper skal avgjøre hvem som går videre. Det endelige opplegget må avgjøres når en kjenner antall påmeldte lag.

Kretstinget oppfordrer alle klubbene til å arbeide aktivt for å få med lag, og finalelag som velger overnatting i Skien, bør få (mye av) dette dekket av sin klubb.

 

KM-par: Vetle Skori mente at det kunne være gunstig å arrangere i Skien, dette fikk massiv støtte, og da ingen innvendinger kom, ble det enighet om å legge KM-par til Skien neste sesong.

 

6. INNKOMNE FORSLAG

Det var ikke kommet inn forslag til behandling.

 

7. VALG:

Valgkomiteens leder Ø. Pettersen refererte de foreslåtte kandidater.

Kretsstyret gikk inn for at valgkomiteen reduseres til to medlemmer.

Det ble ikke lansert motkandidater og disse ble derfor enstemmig valgt:

Leder:                   Reidar Olsen         (gjenvalg)

Nestleder:             Trygve Lisland      (gjenvalg)

Kasserer:              Helge Bjørbekk     (ny)

Styremedlem:        Vetle Skori            (gjenvalg)

         "                  Oddbjørn Forseth (gjenvalg)

Revisor:                Harald Pettersen    (gjenvalg)

Valgkomite:           Morten Kaarstein,  leder

       "                    Ole Jørgen Wefald (ny)

 

8. AVSLUTNING:                           

Reidar Olsen takket for frammøtet. Øystein Eriksen etterlyste spill som han kan bruke i sin faste spalte i Varden, særlig fra klubbene i øvre kretsregion. Mailadresse til Øystein: falken50@sensewave.com

 

Øystein Eriksen (sign)                        Øystein Pettersen (sign)