REFERAT FRA KRETSTINGET kl 18:00 8.5. 2002 PÅ ÅRNES KAFETERIA

Til stede var: For kretsen, H.A.Vaagen, Tor Martinsen, Reidar Olsen og Oddbjørn Forseth. Representanter fra klubbene: Trygve Lisland Skien, Ole Jørgen Wefald  Drangedal, Arvid Nielsen og Morten Kaarstein Notodden, Finn Arntzen Lunde, Svein Sveinson Rauland, 

1. Åpning.

Kretsleder, Harry Arne Vaagen, ønsket alle velkommen til møtet.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Begge ble godkjent.

Godkjennelse av representantenes fullmakter.

Alle representanter ble godkjent.

Valg av ordstyrer og referent for kretstinget.

Harry Arne Vaagen ble valgt til ordstyrer og Reidar Olsen til sekretær.

Valg av to representanter til å underskrive protokollen.

Tor Martinsen og Trygve Lisland ble valgt.

3. Behandle kretsstyrets årsberetning 2001/2002

Kretsleder Harry Arne Vaagen leste årsberetningen. Denne ble godkjent. Positivt for året var den gode oppslutningen i KM-par, det motsatte var dessverre tilfellet for KM-lag. Kragerø Mix klubb har stått uten  registrerte medlemmer de siste sesonger, dette gjaldt også  for Rjukan i 2001. Trygve skal sjekke opp dette med disse klubbene. Ellers ble det oppfordret til å registrere alle medlemmer for å sikre oss ett par ekstra i neste års NM finale. Det ble vedtatt å evaluere plassering av  KM- lag etter den dårlige oppslutningen 2001/2002 sesongen.

4. Behandle avsluttet og revidert regnskap for 2001/2002

Kasserer Tor Martinsen refererte regnskapet. Det ble påpekt ca 17.000,- i manglende innbetalinger fra Forbundet. Det ble også påpekt at vi hadde utestående penger fra klubber for kort og påmelding seriemesterskap.

Behandle budsjett  for 2002/2003

Styrets forslag til budsjett ble godkjent uten kommentarer.

Behandle kontingent  for 2002/2003

Medlemskontingenten til kretsen på kr 50,- pr medlem (som i fjor) ble ikke endret.

Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret

Vedtatt uten kommentar

Styrehonorar 2001/2002

Det ble vedtatt å sette ned styrehonorar til 1.500,- for kasserer, 1.000,- for leder og 0,- til styremedlemer og nestleder. Styremedlemmer som ikke mottar styrehonorar og som har lang kjøreveg, leverer kjøreregnskap som kretsen dekker.

5. Behandle innkomne forslag.

Forslag fra Kragerø BK om å legge KM Mix til Kragerø. 

Forslaget ble vedtatt under forutsetning av at Kragerø BK finner passende lokaler.

Forslag fra Kragerø Bk om å arrangere turneringslederkurs.

Kommende sesong vil det bli holdt turneringslederkurs. NBF ved Lovutvalget har utarbeidet opplegg til dette. Det vil bli sent ut skriv til alle klubbene for å logge interessen. Dette vil gi grunnlag for å vurdere når og hvor kurset/kursene bør holdes.

Forslag fra styret om å ansette krets administrator i kretsens regi da vi ikke lenger får støtte til denne stillingen av forbundet.

Forslaget ble vedtatt og det nye styret skriver kontrakt med Trygve Lisland.

5. Foreta valg til følgende tillitsverv: Kretsleder, Nestleder, 2 styremedlemmer og 3 representanter til valgkomite.

Valgkomiteens innstilling:

Kretsleder: Reidar Olsen (Skien BK)

Nestleder:

Kasserer: Tor E Martinsen(Skien BK)

Styremedlemmer: Vetle Skori (Seljord BK), Oddbjørn Forseth (Rauland BK) og Sverre Pallesen (Skien BK)

På grunn av misforståelse mellom leder og valgkomite var det ikke innstilt noen ny nestler. Etter benkeforslag ble Trygve Lisland valgt.

Sverre Pallesen som ikke var til stede på møtet falt da bort som styremedlem.

Etter dette er kretsstyrets sammensetning for sesongen 2002-2003 slik:

Kretsleder: Reidar Olsen (Skien BK)

Nestleder: Trygve Lisland (Skien BK)

Kasserer: Tor E Martinsen (Skien BK)

Styremedlemmer: Vetle Skori (Seljord BK), Oddbjørn Forseth (Rauland BK)

Revisor Harald Pettersen

Representant til valgkomiteen: 

Øystein Pettersen (KGB BK) leder og 1 års gjenværende funksjonstid 

 Arpad Nyiri sen. (Rjukan BK) 2 års gjenværende funksjonstid.

 Morten Kaarstein (Notodden BK) 3 års gjenværende funksjonstid.

 

Møtet ble hevet kl 19.30

Reidar Olsen referent.